Редакция

Наименование: СВ Умвелттехник България ЕООД    
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност    
       
Адрес: 7000-Русе ул.”Църковна независимост”3 Офис    
Телефон: +359 886 07 2012    
Факс: -    
Интернет: www.sw-umwelttechnik.bg    
Емейл: yavor.georgiev@sw-umwelttechnik.bg    
Документ за създаване: Решение по Ф.Д. 7844/2007 на Софийски градски съд    
БУЛСТАТ: BG175295601